Studujte bez omezení

Zajímá vás sport, i přesto, že jste na vozíku nebo máte jiné zdravotní omezení? A uvažujete o dalším studiu? Pokud ano, obor Aplikovaná tělesná výchova osob se specifickými potřebami na Fakultě tělesné výchovy a sportu pro vás bude tím pravým. Na FTVS jsou totiž studenti se zdravotním postižením dlouhodobě vítáni.

Aplikovaná tělesná výchova osob se specifickými potřebami

Máte rádi sport a pohyb? Obor ATVS OSP spojuje témata pohybu s přesahy do speciální pedagogiky, sociální sféry a podpory zdraví. Osvojíte si řadu sportů, ať již při pravidelné či kurzovní výuce. Projdete řadou biomedicínských předmětů a zjistíte mnohé o fungování lidského těla. Získáte společenskovědní základ, vycházející z psychologie, filozofie a pedagogiky a přesahující do speciálních disciplín (speciální pedagogika, etika, sociální práce).

Po studiu se můžete uplatnit jako pedagogičtí pracovníci, lektoři, trenéři, instruktoři, aktivizační pracovníci v sociálních službách, regionální konzultanti aplikovaných pohybových aktivit aj.

Studenti se specifickými potřebami (aktivní para sportovci, jedinci s dlouhodobým onemocněním) jsou na studiu vítáni. Dlouhodobě aktivně spolupracujeme s organizacemi v para sportu (např. Sportovní klub vozíčkářů Praha, Sportovní Club Jedličkova ústavu, Český para sport, České para plavání), s organizacemi v následné péči (Centrum Paraple, Nautis, Fokus. CZEPA…), s pedagogickými institucemi (běžné i speciální školy), zařízení sociální péče (např. Koniklec Suchomasty, Diakonie) aj. – a všude tam si naši studenti mohou vybírat svoji praxi i další uplatnění.

V letošním roce se na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy bude otevírat již 30. ročník studijního oboru zaměřeného na sport osob se zdravotním postižením. 

Obor Aplikovaná tělesná výchova osob se specifickými potřebami vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky pro oblast tělovýchovy jedinců se zdravotním postižením, onemocněním či znevýhodněním (zkráceně tzv.“aplikované pohybové aktivity“ / „adapted physical activity“ neboli APA). 

Pro školní rok 2022/23 bude otevíráno bakalářské (pouze v prezenční formě) a navazující magisterské studium (v prezenční i kombinované formě).

Studiem oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence v oblasti tělesné výchovy, sportu a dalších aplikovaných pohybových aktivit provozovaných v tělovýchovných a speciálně výchovných zařízeních, centrech volného času, sportovních svazech a federacích i občanských sdruženích specializujících se na práci s osobami se specifickými potřebami.

Absolvent magisterského studia se stává se odborníkem, trenérem a metodikem s kvalifikací pro oblast aplikovaných pohybových aktivit. Absolventům je umožněno pokračovat v postgraduálním studiu.

Do navazujícího magisterského oboru se nově mohou hlásit i absolventi bakalářských oborů: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, Aplikované pohybové aktivity, Fyzioterapie, Ortotik-protetik, Ergoterapie a Zoorehabilitace. 

Studium je vhodné i pro osoby se specifickými potřebami. Přijímací zkoušky a průběh studia budou upraveny podle charakteru specifických potřeb uchazečů.

Uchazeči se specifickými potřebami mají nárok na modifikaci přijímacího řízení i studijních požadavků a při studiu mohou čerpat finance na různé typy podpůrných opatření (asistence, technická podpora aj.). O formě podpory a doložení specifických potřeb (odborná diagnostika) je nicméně nezbytné komunikovat operativně a včas.

Více informací poskytne Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.: https://www.ftvs.cuni.cz/…tml

Další možnosti při studiu:

* možnost získání trenérských licencí a instruktorských osvědčení (např. možnost získání certifikátu v oblasti sportovní masáže, lyžování aj.)

* ubytování a stravování přímo v budově fakulty

* zvýhodněné ceny sportovišť v areálu FTVS (posilovna, kurty aj.) i rekreačních středisek

* možnosti stáží a studia na partnerských zahraničních univerzitách s podporou programu Erasmus

* zvýhodněné ceny vybraných kurzů celoživotního vzdělávání

Zájemcům o více informací doporučujeme oficiální stránky fakulty (www.ftvs.cuni.cz) vč. kontaktů na studijní oddělení.

13.1.2022 v 18:00 proběhne online povídání současných a bývalých studentů pro uchazeče o studium na platformě Google Meethttps://meet.google.com/vxf-eifi-jqq

Odkaz na událost: https://www.facebook.com/events/575009486956541

Přihlášky ke studiu: do 28.2.2022 (https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=27057)

4. 2. organizuje fakulta Den otevřených dveří, kde rovněž bude obor prezentován.

O studiu na FTVS byl natočen jeden díl TV magazínu Klíčhttps://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/217562221700005/.

Zdroj: www.ftvs.cz